Infodades per temàtiques

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Infodada

Persones en risc de pobresa i exclusió social

Febrer 2020

Inclusió Social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per grups d’edat.

Atenció a la primera infància

Infodada

Atenció a la primera infància

Setembre 2016

Educació Inclusió Social

Com més estudis, un salari més alt? Efectivament, l’any 2015 els ingressos de la població amb educació superior van ser, de mitjana, un 38 % més alts que els de les persones amb educació mitjana.

Nivell de desenvolupament econòmic

Infodada

Nivell de desenvolupament econòmic

Febrer 2020

Inclusió Social

El PIB en estàndard de poder adquisitiu permet fer una comparació més exacta del nivell de desenvolupament econòmic entre països. El PIB per habitant en estàndard de poder adquisitiu a Espanya l’any 2017 era inferior a la mitjana europea, amb un valor de 92.

Exclusió social del mercat de treball

Infodada

Exclusió social del mercat de treball

Febrer 2020

Inclusió Social

Taxes de desocupació per nacionalitat: 613.000 persones de nacionalitat estrangera estaven a l’atur el 2018, quasi 14.500 persones més que el 2007.

Desigualtat en la distribució de la renda

Infodada

Desigualtat en la distribució de la renda

Febrer 2020

Inclusió Social

Entre els anys 2007 i 2017, la desigualtat a Espanya (tenint en compte l’efecte redistribuïdor de les transferències socials) ha augmentat 2,2 punts.

La desocupació com un factor clau en les situacions de pobresa i exclusió social

Infodada

La desocupació com un factor clau en les situacions de pobresa i exclusió social

Gener 2018

Inclusió Social

Hi ha grans diferències en les taxes de desocupació en funció de l’edat i la nacionalitat. Gairebé la meitat dels espanyols menors de 25 anys estaven a l’atur l’any 2016.

Condicionants demogràfics

Infodada

Condicionants demogràfics

Febrer 2020

Inclusió Social

Els canvis poblacionals es poden produir per variacions motivades per canvis naturals i per moviments migratoris.